Politika privatnosti - Terme Vrujci – Bazeni Banja Vrujci
image

Politika privatnosti

Na osnovu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS”, broj 87/2018), dana 17.06.2020. godine, Samo rad doo Aleksandrovac, Ogranak Prva Nova Banja Vrujci MB: 07952511(u daljem tekstu: Samo rad) donosi sledeći

PRAVILNIK O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI

1. SVRHA I CILJ PRAVILNIKA

Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti (u daljem tekstu: Pravilnik) je krovni dokument koji reguliše zaštitu podataka o ličnosti zaposlenih, saradnika, dobavljača, klijenata i drugih lica angažovanih od strane Samo rada, kao i drugih lica čije podatke samo rad obrađuje, a u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije, Opštom uredbom o zaštiti podataka Evropske unije, i drugim relevantnim pravnim izvorima u oblasti zaštite podataka o ličnosti.

Cilj je da se obezbedi pravna sigurnost i transparentnost u pogledu obrade podataka o ličnosti zaposlenih i drugih lica čija se podaci obrađuju, kao i da se utvrdi pravni osnov, svrha obrade, vrste podataka koje se obrađuju, prava fizičkih lica u pogledu obrade podataka o ličnosti, mere zaštite podataka, itd.

Pravilnik uspostavlja i obaveze zaposlenih u pogledu zaštite podataka o ličnosti fizičkih lica. Pravilnik se primenjuje i na saradnike, dobavljače, konsultante i druga lica angažovana od strane Samo rada . Pojam „zaposleni”, stoga, obuhvata i lica angažovana na osnovu ugovora o delu, autorskih ugovora, ugovora o pružanju konsultantskih usluga, ugovora o PP radu, kao o radu i sl.

2. POJMOVI I SKRAĆENICE

 • UREDBA (EU) 2016/679 EVROPSKOG PARLAMENTA I SAVETA od 27. aprila 2016. o zaštiti fizičkih lica u pogledu obrade ličnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka i ukidanju Direktive 95/46 / EC (u daljem tekstu: „Uredba” ili „GDPR”);
 • Zakon o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS”, broj 87/2018, u daljem tekstu: „Zakon o zaštiti podataka” ili „ZZPL”);
 • Zakon o radu Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – odluka Ustavnog suda i 113/2017) (u daljem tekstu: „ZoR”);
 • Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije (u daljem tekstu: „Poverenik”);
 • Podatak o ličnosti je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta;
 • Posebne vrste podataka o ličnosti su podaci kojim se otkriva rasno ili etničko poreklo, političko mišljenje, versko ili filozofsko uverenje ili članstvo u sindikatu, genetski podataci, biometrijski podaci, podaci o zdravstvenom stanju, seksualnom životu ili seksualnoj orijentaciji fizičkog lica;
 • Obrada podataka o ličnosti je svaka radnja ili skup radnji koje se vrše automatizovano ili neautomatizovano sa podacima o ličnosti ili njihovim skupovima, kao što su prikupljanje, beleženje, razvrstavanje, grupisanje, odnosno strukturisanje, pohranjivanje, upodobljavanje ili menjanje, otkrivanje, uvid, upotreba, otkrivanje prenosom, odnosno dostavljanjem, umnožavanje, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, upoređivanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje (u daljem tekstu: obrada);
 • Rukovalac je fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti koji samostalno ili zajedno sa drugima određuje svrhu i način obrade. Zakonom kojim se određuje svrha i način obrade, može se odrediti i rukovalac ili propisati uslovi za njegovo određivanje;
 • Obrađivač je fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti, koji obrađuje podatke o ličnosti u ime rukovaoca.

3. PODACI O LIČNOSTI KOJE OBRAĐUJЕ SAMO RAD

3.1. Samo rad može obrađivati sledeće podatke o ličnosti zaposlenih:

 • Lični podaci: Ime i prezime, adresa, datum i mesto rođenja, pol, bračno/porodično stanje, matični broj, broj lične karte, državljanstvo, broj putne isprave, broj zdravstvenog osiguranja (LBO), fotografija;
 • Akademske i profesionalne kvalifikacije: stepen obrazovanja, titule, podaci o veštinama, znanju stranih jezika, obukama, neophodnim dozvolama propisanim zakonom za rad na određenim radnim mestima, radni staž, istorija zaposlenja, biografija;
 • Finansijski podaci: broj bankovnog računa, podaci o zaradi i dodatnim naknadama;
 • Podaci o izvršenju radnih obaveza: pozicija, praćenje učinka, procena supervizora, poslovna e-mail adresa, IP adresa, pristupna šifra;
 • Komunikacijski podaci: e-mail, broj telefona,
 • kao i drugi podaci neophodni za izvršenje zakonom propisanih obaveza poslodavca i realizacije ugovora o radu, odnosno drugog ugovornog odnosa između zaposlenog i Samo rada.
 • Samo rad može obrađivati i određene kategorije posebnih vrsta podataka o ličnosti, poput podataka o zdravstvenom stanju ili podataka o verskom opredeljenju, a u skladu sa članom 17. ZZPL. Na primer, Samo rad može obrađivati posebne vrste podatke o ličnosti zaposlenih za svrhu izvršenja obaveza ili primene zakonom propisanih ovlašćenja u oblasti rada, socijalnog osiguranja i socijalne zaštite. Samo rad ne obrađuje veći broj ili drugu vrstu ličnih podataka od onih koji su potrebni da bi se ispunila navedena svrha. Ukoliko se obrada posebnih vrsta podataka vrši na osnovu saglasnosti lica (na primer, kako bi se prilagodili uslovi obuke zdravstvenom stanju polaznika), ta saglasnost mora biti prethodno data u pisanoj formi koja obuhvata detaljne informacije o vrsti podataka koji se obrađuju, svrsi obrade i načinu korišćenja podataka.

3.2.Samo rad može obrađivati sledeće podatke o ličnosti klijenata:

 • Ime i prezime, , datum rođenja, telefon, adresu, email adresu, bankovni račun
 • Prilikom posete Internet prezentaciji https://termevrujci.com/, podatke koji nužno i sami za sebe ne predstavljaju podatke o ličnosti, kao i dobrovoljno date podatke o ličnosti na samoj Internet prezentaciji: Zahtev, Tip/verzija pretraživača, Jezik pretraživača, Korišćeni operativni sistem, Interna rezolucija prozora pretraživača, Rezolucija ekrana, Javascript aktivacija, Java uključen/ isključen, Cookies uključeni/isključeni, Dubina boja, referrer URL, IP adresa (biće anonimizovana), Vreme pristupa, Klikovi, Stranica sa koje se dolazi. Ako je potrebno, sadržaj formulara (kod slobodnih tekstualnih polja kao što su npr. korisničko ime i lozinka, samo se prenosi „ispunjeno“ ili neispunjeno.

3.3. Samo rad može obrađivati sledeće podatke o ličnosti kandidata za posao:

 • Lični podaci: ime i prezime, datum i mesto rođenja;
 • Akademske i profesionalne kvalifikacije sadržane u radnoj biografiji i motivacionom pismu: zanimanje, vrsta i stepen stručne spreme, period školovanja, znanje nemačkog jezika, podaci o veštinama, znanju stranih jezika, obukama, radno iskustvo, lista prethodnih poslodavaca sa periodom rada kod svakog i radnim mestima na kojima je kandidat radio, posedovanje vozačke i drugih dozvola, poznavanje rada na računaru;
 • Komunikacijski podaci: e-mail, broj telefona, kućna adresa.

Napomena: prilikom raspisivanja konkursa za zaposlenje Samo rad ne utvrđuje formu radne biografije već se kandidatu ostavlja da je sam odredi. U tom smislu Samo rad može doći u posed većeg obima podataka od predstavljenog, voljom kandidata za posao. Svi prikupljeni podaci čuvaju se u periodu od dve godine u svrhu naknadne procene potrebe za angažovanjem kandidata za posao.

3.4. Samo rad može obrađivati sledeće podatke o ličnosti učenika na praksi:

 • Ime i prezima, adresa, mesto prebivališta, ime i prezime staratelja i njihov kontakt.

3.5. Samo rad može obrađivati sledeće podatke o ličnosti dece i maloletnih lica:

 • Ime i prezime deteta, ime i prezime roditelja – staratelja, adresa, JMBG deteta, datum rođenja deteta, kontakt telefon i email roditelja-staratelja

3.6. Samo rad može obrađivati sledeće podatke o ličnosti dobavljača i saradnika:

 • Ime i prezime, telefon, adresa, JMBG, br. lične karte, email adresa, broj bankovnog računa

4. IZVOR PODATAKA O LIČNOSTI ZAPOSLENIH, KORISNIKA I KLIJENATA

Podaci o ličnosti prikupljeni od zaposlenog lica, kandidata, praktikanata, saradnika i dobavljača, klijenta: opšte je pravilo da podatke o ličnosti prikupljamo direktno od lica na koje se podaci odnose (elektronskim, pisanim ili usmenim putem).

Podaci o ličnosti koje prikupljamo od drugih izvora: Samo rad može prikupljati podatke o zaposlenima i kandidatima za posao i od drugih izvora, pre svega od posrednika u postupku zapošljavanja (Infostud), bivših poslodavaca, pod uslovom da se radi o podacima koji su relevantni za zaposlenje. Svi prekomerni podaci biće trajno brisani.

Podaci o deci se prikupljaju od njihovih roditelja/staratelja.

5. SVRHA OBRADE PODATAKA

Samo rad obrađuje podatke o ličnosti u dole navedene svrhe. Ne obrađujemo više podataka ili širi krug podataka od onih koji su neophodni za ostvarenje navedenih svrha.

I Zapošljavanje i upravljanje ljudskim resursima

Obrađujemo podatke o ličnosti za potrebe uspostavljanja i realizacije radnog odnosa, uključujući i druge ugovorne odnose po osnovu kojih Samo rad angažuje saradnike i konsultante. Na primer, obrađujemo podatke za potrebe utvrđivanja adekvatnosti i kvalifikacija kandidata za određena radna mesta; za upravljanje radnim vremenom i odsustvima; za obračun zarada, putnih troškova i dnevnica; za utvrđivanje naknada po osnovu bolovanja i drugih vidova odsustva sa radnog mesta; za procenu napredovanja zaposlenih; za obezbeđivanje dodatnih obuka i edukacija; za disciplinske postupke.

II Poslovne aktivnosti

Samo rad obrađuje podatke o ličnosti za potrebe upravljanja projektima, organizaciju kancelarijskog poslovanja, za plaćanje roba i usluga i poslovni razvoj/ marketing. Podatke obrađujemo i za svrhe izveštavanja i za realizaciju drugih usluga koje Samo rad pruža bez ili uz naknadu.

III Komunikacije, informacione tehnologije i informaciona bezbednost

Obrađujemo podatke o ličnosti u svrhe upravljanja i održavanja funkcionisanja komunikacijske i informacione mreže, te održavanja informacione bezbednosti.

IV Usklađivanje poslovanja sa relevantnim propisima

Samo rad obrađuje podatke o ličnosti radi ispunjenja pravnih obaveza i usklađivanja poslovanja sa relevantnim pravnim propisima, pre svega iz domena radnog i poreskog zakonodavstva.

6. PRAVNI OSNOVI ZA PRIKUPLJANJE PODATAKA O LIČNOSTI

Samo rad obrađuje podatke o ličnosti samo na osnovu pravno valjanih osnova za obradu podataka.

U zavisnosti od vrste podataka i svrhe obrade, podaci o ličnosti se mogu obrađivati po jednom od sledećih osnova:

 • Na osnovu slobodnog i informisanog pristanka za jednu ili više posebno određenih svrha;
 • obrada je neophodna za izvršenje ugovora zaključenog sa licem na koje se podaci odnose ili za preduzimanje radnji, na zahtev lica na koje se podaci odnose, pre zaključenja ugovora;
 • obrada je neophodna u cilju poštovanja pravnih obaveza rukovaoca (na osnovu zakona ili drugog opšteg pravnog akta);
 • obrada je neophodna u cilju obavljanja poslova u javnom interesu ili izvršenja zakonom propisanih ovlašćenja rukovaoca;
 • obrada je neophodna u cilju ostvarivanja legitimnih interesa rukovaoca ili treće strane.

7. USTUPANJE PODATAKA I IZNOŠENJE PODATAKA IZ REPUBLIKE SRBIJE

Samo rad će  ustupati lične podatke trećim licima samo za potrebe navedene u nastavku.

Samo rad će preduzeti sve potrebne mere kako bi se osiguralo da se lični podaci obrađuju i obezbeđuju u skladu sa važećim propisima.

Spoljni pružaoci usluga. Kada je to potrebno, Samo rad može angažovati treća lica – pružaoce usluga – da vrše pojedine radnje obrade podataka za naš račun i u naše ime. U tim situacijama, Samo rad ima svojstvo rukovaoca, a pružaoci usluga svojstvo obrađivača podataka o ličnosti (na primer, Samo rad može angažovati pružaoca usluga hostinga). U takvim slučajevima, biće ustupljeni samo oni podaci neophodni za ostvarenje svrhe ugovorene obrade, i obrađivači ih ne mogu koristiti za druge svrhe. U ovim slučajevima, uslovi obrade podataka, i odgovornost za zaštitu podataka definisaće se ugovorom između

Samo rada i obrađivača.

Javni organi. Lične podatke ustupićemo javnim organima samo kada je to zakonom propisano.

 • Samo rad će, na primer, odgovoriti na obrazložene i pisane zahteve sudova, tužilaštava, i drugih javnih organa.

7. ROKOVI ČUVANJA PODATAKA

 • Lični podaci neće biti zadržani duže nego što je to neophodno za ostvarenje svrhe za koju su prikupljeni.
 • Ukoliko je rok čuvanja podataka o ličnosti propisan zakonom, samo rad će zadržati podatke u datom zakonskom roku.
 • Nakon ispunjenja svrhe, odnosno isteka zakonom propisanog roka za čuvanje podataka, podaci će biti trajno obrisani/uništeni.
 • U određenim slučajevima, lični podaci se mogu čuvati duži vremenski period, za potrebe ispunjenja zakonskih obaveza ili za uspostavljanje, vršenje ili odbranu pravnog zahteva, u skladu sa važećim zakonima.

8. MERE ZAŠTITE PODATAKA O LIČNOSTI

Samo rad kao rukovalac podacima o ličnosti preduzima sve potrebne tehničke, kadrovske i organizacione mere zaštite podataka, u skladu sa utvrđenim standardima i postupcima, a koje su potrebne da bi se podaci zaštitili od gubitka, uništenja, nedopuštenog pristupa, neovlašćenih promena, objavljivanja i svake zloupotrebe, a takođe je utvrdio obavezu lica koja su zaposlena na obradi, da čuvaju tajnost podataka.

9. PRAVA LICA U POGLEDU ZAŠTITE PODATAKA O LIČNOSTI

 • Pravo na obaveštenje o obradi i uvid: zaposleni i druga lica na koja se podaci odnose imaju pravo da budu obavešteni o obradi njihovih ličnih podataka i pravu na pristup njihovim ličnim podacima (koje uključuje pregled, čitanje, slušanje podataka i pravljenje zabeležaka).
 • Pravo na dobijanje kopije: zaposleni i druga lica na koja se podaci odnose imaju pravo na izdavanje kopije podataka od strane Samo rad -a.
 • Prava lica povodom izvršenog uvida: nakon izvršenog uvida lica na koja se podaci odnose imaju pravo da od Samo rada zahtevaju ispravku, dopunu, ažuriranje, brisanje podataka, kao i prekid i privremenu obustavu obrade.
 • Pravo na prenosivost: lice na koje se podaci odnose može zahtevati od Samo rada prenošenje ličnih podataka drugom rukovaocu, kada je to tehnički izvodljivo, odnosno kada se lični podaci, koji su predmet zahteva za prenošenje, nalaze u strukturiranom i mašinski čitljivom formatu.
 • Pravo na povlačenje saglasnosti: U situacijama kada je pravni osnov za obradu ličnih podataka saglasnost lica na koje se podaci odnose, to lice ima pravo da u bilo kom trenutku povuče datu saglasnost, u pisanom obliku.
 • Pravo na brisanje (Pravo na zaborav): Lice na koje se podaci odnose može tražiti da se njegovi podaci bez odlaganja obrišu, ukoliko takav zahtev ispunjava uslove propisane odredbom čl. 30 ZZPL, odnosno čl. 17 Uredbe.

Takođe, ukoliko se podaci obrađuju u cilju direktnog marketinga, Samo rad mora pribaviti prethodnu saglasnost za upotrebu ličnih podataka u te svrhe.

U slučaju da lice na koje se podaci odnose nije zadovoljno odgovorom samo rada na zahtev za ispunjavanje prava u pogledu zaštite ličnih podataka, ima pravo da se obrati licu za zaštitu podataka o ličnosti u samo radu , ili da naknadno ili odmah podnese žalbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

10. LICE ZA ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Samo rad  je u cilju što bolje i svestranije zaštite podataka o ličnosti i prava lica čiji se podaci obrađuju, imenovao Lice za zaštitu podataka o ličnosti.

Lice za zaštitu podataka o ličnosti određeno je na osnovu njegovih stručnih kvalifikacija, a naročito stručnog znanja i iskustva u oblasti zaštite podataka o ličnosti, kao i sposobnosti za izvršavanje obaveza Lica za zaštitu podataka o ličnosti.

Samo rad je dužan da objavi kontakt podatke Lica za zaštitu podataka o ličnosti.

11. OBAVEZE ZAPOSLENIH

Zaposleni su obavezni da ustupe svoje lične podatke koji su potrebni samo radu  za ispunjavanje svojih zakonskih obaveza i sprovođenje svog poslovanja.

Zaposleni su obavezni da poštuju i štite lične podatke koje obrađuju tokom rada. Zaposleni mogu obrađivati samo one podatke kojima im je dozvoljen pristup, u skladu sa zadacima koje obavljaju.

U Banji Vrujci,

Dana 17.06.2020 godine